REX CPIAS NA BHRe_info_tardive

REX CPIAS NA BHRe_info_tardive